Team

Sailesh Sriram

Purak Jain

Sai Abishek Bhaskar

Indranil Dutta

Arpan Mishra

Yash Kumar Lal

Avikant Saini

Jitesh Jha

Saketh Kaparthi